Algemene voorwaarden Verheul & Weerman Fysiotherapeuten.

  1. U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de therapeut. U krijgt hiervoor een formulier waarop u de naam van uw verzekering en soort polis kunt invullen. Tevens kunt u aangeven hoeveel behandelingen of voor welk bedrag u verzekerd bent. Let daarbij wel op, dat eerdere behandelingen in een lopend kalenderjaar meetellen. Bij vragen over de vergoeding zullen wij ons best doen u zo goed mogelijk te informeren. Wij proberen het aantal te vergoeden behandelingen bij te houden voor u, maar we adviseren u dringend dit ook zelf te doen. Verheul & Weerman fysiotherapeuten draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie.
  2. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft, zullen de behandelingen fysiotherapie niet vergoed worden. In dat geval wordt u gevraagd een machtiging voor automatische incasso te tekenen of via onze PIN-automaat (kan alleen op locatie Welgelegen) te betalen
  3. Wanneer u eveneens bij een andere (fysio-/oefen-)therapeut in behandeling bent, wordt u verzocht dit te melden. De meeste verzekeraars vergoeden binnen een bepaalde periode niet aan twee therapeuten, die in verschillende praktijken werkzaam zijn. Uw verzekering kan u hierover informeren. Het is in alle gevallen niet toegestaan om op één dag bij twee verschillende therapeuten behandeld te worden. Wanneer wij om die reden een behandeling niet vergoed krijgen, zullen wij u belasten met de kosten van deze behandeling.
  4. Wanneer u een relevante verzekering heeft, zijn wij contractueel verplicht uw behandelingen in onze praktijk rechtstreeks bij uw verzekeraar te declareren. Mocht de verzekeraar om welke reden dan ook, niet tot (volledige) betaling overgaan, dan is de cliënt aan wie de diensten verleend zijn, dan wel de opdrachtgever, verantwoordelijk voor de betaling.
  5. Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn van toepassing wanneer u van ons een factuur heeft ontvangen: De kosten van behandeling van minderjarigen ( voor zover deze niet bij de verzekeraar gedeclareerd kunnen worden) worden in rekening gebracht bij de wettelijke vertegenwoordigers. Verheul & Weerman fysiotherapeuten berekent tarieven voor behandeling aan de hand van de door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie vastgestelde richtlijnen.
    Indien de betaling binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur uitblijft, of oninbaar blijkt van bank/giromachtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en brengt Verheul & Weerman fysiotherapeuten de wettelijke rente en/of administratiekosten na 45 dagen (€15,00) na 60 dagen (€25,00) over het verschuldigd factuur bedrag bij de patiënt in rekening over de periode dat de patiënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft

Indien de patiënt in verzuim verkeert is Verheul & Weerman fysiotherapeuten gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.

Voorts is Verheul & Weerman fysiotherapeuten gerechtigd, wanneer de patiënt in verzuim verkeert, incassomaatregelen jegens de patiënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke kosten) komen dan voor rekening van de patiënt. De buitenrechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaande factuurbedrag, zulks met een minimum van 30 euro, exclusief omzetbelasting.

  • Wanneer u verhinderd bent uw afspraak na te komen, dient u deze afspraak minimaal 24 uur van te voren bij ons te melden. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn behoudt Verheul & Weerman fysiotherapeuten zich het recht om het bijbehorende tarief van de niet nagekomen afspraak bij de patiënt in rekening te brengen Afspraken die worden gemaakt worden in beginsel genoteerd op de daartoe bestemde afsprakenkaart. Wanneer een afspraak niet op de kaart vermeld staat, is dat geen reden om aan te nemen, dat de afspraak niet heeft plaats gevonden.
  • Wanneer door omstandigheden een afspraak door Verheul & Weerman fysiotherapeuten afgezegd dan wel verzet moet worden naar een ander tussen partijen te bepalen datum en tijdstip, kan patiënt geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of compensatie.
  • Patiënt wendt zich met klachten tot de kwaliteitsmanager van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het klachtenformulier van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten, welke via de website van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten is te downloaden en bij de balie op locatie Welgelegen 29 te Nieuw-Vennep is op te vragen. Nadat de kwaliteitsmanager het ingevulde klachtenformulier heeft ontvangen, zal binnen drie werkdagen telefonisch of schriftelijk contact met patiënt worden opgenomen. De klacht wordt hierna in een persoonlijk gesprek besproken om tot een oplossing te komen.Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan patiënt de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF of het Regionaal Tuchtcollege. Patiënt kan alleen schriftelijk een klacht indienen bij deze twee instanties. Welke instantie patiënt kiest, is afhankelijk van de klacht en wat patiënt met de klacht wilt bereiken. Voor meer informatie over het schriftelijk indienen van een klacht bij deze twee instanties, wordt verwezen naar de brochure ‘Een klacht over uw fysiotherapeut’, welke beschikbaar is op de locaties van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten.

 

Betalingsvoorwaarden Verheul & Weerman Fysiotherapeuten

Wanneer cliënt voldoende verzekerd is, gaat de declaratie van de fysiotherapiebehandelingen en/of oefentherapiebehandelingen rechtstreeks naar de betreffende zorgverzekeraar waarmee Verheul & Weerman Fysiotherapeuten een contract heeft.
In dat geval ontvangt cliënt geen factuur van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten. De behandelingen worden eens per maand bij de zorgverzekeraars gedeclareerd.

Wanneer behandelingen niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar of wanneer blijkt dat de zorgverzekeraar niet overgaat tot (volledige) betaling van de behandelingen, dan worden deze behandelingen rechtstreeks bij cliënt in rekening gebracht op basis van een factuur. Dit gebeurt wanneer cliënt niet of onvoldoende aanvullend is verzekerd (in dit laatste geval heeft cliënt meer behandelingen gehad dan door zijn aanvullende verzekering wordt vergoed), wanneer cliënt een restitutiepolis heeft of wanneer een wachttijd voor de aanvullende verzekering bestaat.

De factuur voor deelname aan Zorgvuldig Medisch Bewegen, Medische Fitness en ZwangerFit®, alsmede de factuur voor de eigen bijdrage van een echo en shockwave worden altijd rechtstreeks naar cliënt gestuurd.

De betalingstermijn voor de factuur is veertien (14) dagen na factuurdatum. Blijft de betaling binnen de gestelde betalingstermijn uit, dan verkeert cliënt in verzuim met ingang van de 15de dag na factuurdatum. Tevens verkeert cliënt in verzuim wanneer de betaling oninbaar blijkt van de door cliënt opgegeven IBAN naar aanleiding van het door cliënt ingevulde en afgegeven machtigingsformulier voor automatische incasso.

Zodra cliënt van rechtswege in verzuim is, brengt Verheul & Weerman Fysiotherapeuten na 40 dagen € 5,00 administratiekosten en na 55 dagen € 30,00 administratiekosten bij cliënt in rekening. Tevens is Verheul & Weerman Fysiotherapeuten gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan wettelijke rente bij cliënt in rekening te brengen.

Indien cliënt in verzuim is, is Verheul & Weerman Fysiotherapeuten gerechtigd incassomaatregelen jegens cliënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 48,40, vermeerderd met de wettelijke rente.

Annuleren van behandelingen:
Wanneer cliënt verhinderd is een afspraak van de therapeut na te komen, dan dient deze afspraak minimaal 24 uur van te voren
te worden afgezegd. Bij afspraken die niet of korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, wordt de gereserveerde tijd bij cliënt in rekening gebracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDISCHE FITNESS JAARABONNEMENT

DEFINITIES
1. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten: Verheul & Weerman Fysiotherapeuten, gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34337298 en gevestigd aan Welgelegen 29, 2152 BH in Nieuw-Vennep.
2. Cliënt: degene die op grond van het inschrijfformulier Medische Fitness en Medische Fitness Technisch Hardlopen deelneemt aan de Medische Fitness trainingen, cursussen en activiteiten van
Verheul & Weerman Fysiotherapeuten.
3. Medische Fitness: alle Medische Fitness trainingen op locatie Welgelegen en op locatie Medisch Centrum de Pioiner, als ook alle trainingen Technisch Hardlopen.

INSCHRIJVING
Inschrijven voor Medische Fitness kan op elke gewenste dag. Voordat cliënt het inschrijfformulier getekend inlevert, dient cliënt volledig op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.

ABONNEMENT
Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De duur van het abonnement kan door ziekte- en vakantiemelding (zie vakantie- en ziekteregeling in deze voorwaarden) worden uitgesteld. Na de door cliënt afgesloten abonnementsduur van één jaar stopt het abonnement automatisch. De minimale abonnementsduur bedraagt twaalf maanden. Restitutie van geld bij voortijdig staken is niet mogelijk. Om van 65+ korting gebruik te kunnen maken, dient cliënt bij aanvang van het abonnement de 65 jarige leeftijd gepasseerd te zijn.

BETALING
De betaling van het jaarabonnement geschiedt per kwartaal per automatische incasso en wordt vooraf geïncasseerd. Bij weigering van de incasso-opdracht wordt de incasso-opdracht opnieuw gegeven. Wanneer incasso bij herhaling niet lukt, blijft cliënt verplicht het abonnementsgeld te voldoen. Cliënt krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde (termijn)bedrag te voldoen. Indien cliënt ook na deze periode in gebreke is gebleven, dan vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (dit is het restant van het abonnementsgeld dat nog verschuldigd is) uit handen gegeven.

Na verzending van één herinnering en twee maanden betaalachterstand zal de incasso-opdracht aan een incassobureau worden overgedragen. Bij geen betaling wordt cliënt uitgesloten van deelname aan de Medische Fitness. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Verheul & Weerman Fysiotherapeuten worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van cliënt te bewerkstelligen, komen, nadat cliënt in verzuim is gekomen met de naleving van die verplichtingen, ten laste van cliënt.

De volgende gegevens van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten zijn te zien bij de incassering:
– Incassant ID : NL82ZZZ343372980000
– Kenmerk : Medische Fitness

ACTIES, KORTINGEN EN TARIEFWIJZIGINGEN
Verheul & Weerman Fysiotherapeuten heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingen zijn nimmer van toepassing op het lopende jaarabonnement. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten is gerechtigd haar tarieven van de Medische Fitness te wijzigen. Tariefwijzigingen zijn niet van invloed op het lopende jaarabonnement en zijn voor het eerst van toepassing voor cliënt bij het opnieuw afsluiten van een abonnement.

VERHINDERING
In geval van verhindering wordt cliënt verzocht zich af te melden, bij voorkeur via e-mail naar balie@verheulenweerman.nl. Er vindt geen restitutie van een gemiste training plaats. Een gemiste training mag op een ander tijdstip ingehaald worden, mits deze training van tevoren is afgezegd, er ruimte is in een andere groep en de inhaaltraining binnen dezelfde week van de gemiste training valt.

Laatstgenoemde geldt niet voor een gemiste training Technisch Hardlopen; deze training kan slechts worden ingehaald als zijnde een training op de cardio-apparatuur in de oefenzaal op locatie Welgelegen of op locatie Medisch Centrum De Pionier. Een gemiste training is niet overdraagbaar.

VAKANTIEREGELING
Afwezigheid door vakantie (minimaal 2 weken aaneengesloten) moet minstens 2 weken van te voren schriftelijk doorgegeven worden door gebruik te maken van het hiervoor bestemde vakantieformulier. Dit vakantieformulier is bij de balie op locatie Welgelegen 29 in Nieuw-Vennep op te vragen. De minimale duur van het abonnement en de incassobetaling wordt met de duur van de vakantie verschoven. Het jaarabonnement kan maximaal 8 weken opgeschort worden vanwege vakantie.

ZIEKTEREGELING
Bij ernstige ziektes of aandoeningen kan in overleg met de fysiotherapeut het abonnement minimaal drie weken en maximaal twee maanden of, in overleg tot nader order, worden stilgelegd. Bij zwangerschap is het mogelijk het abonnement tijdelijk voor maximaal zes maanden stil te leggen. De minimale duur van het abonnement en de incassobetaling wordt met de duur van de ziektemelding verschoven.

OPENINGSTIJDEN
Op de volgende dagen en tijden vindt de Medische Fitness plaats (met uitzondering van Technisch Hardlopen):

Maandag (avond) 20:00 – 21:00 uur Woensdag (avond) 18:30 – 19:30 uur
21:00 – 22:00 uur 19:30 – 20:30 uur
Dinsdag (avond) 18:30 – 19:30 uur 20:30 – 21:30 uur
19:30 – 20:30 uur Donderdag (avond) 18:30 – 19:30 uur
20:30 – 21:30 uur
Woensdag (overdag) 08:00 – 09:00 uur Vrijdag (overdag) 10:00 – 11:00 uur
09:00 – 10:00 uur 11:00 – 12:00 uur
10:00 – 11:00 uur 12:00 – 13:00 uur
11:00 – 12:00 uur Zaterdag (overdag) 08:30 – 09:30 uur
12:00 – 13:00 uur 09:30 – 10:30 uur
14:00 – 15:00 uur
15:00 – 16:00 uur

Tijd en locatie Technisch Hardlopen
Medische Fitness Technisch Hardlopen vindt plaats op:

– Donderdagavond van 19: 30 – 20:30 uur;
– Locatie : wisselend

Verheul & Weerman Fysiotherapeuten behoudt zich het recht voor om deze tijden te wijzigen en het aantal inschrijvingen per groep te beperken. Ook behoudt Verheul & Weerman Fysiotherapeuten zich het recht voor om de locatie van het Technisch Hardlopen te wijzigen. Cliënt zal hier vroegtijdig over worden geïnformeerd.

OPZEGGING
Na de door cliënt afgesloten abonnementsduur van één jaar stopt het abonnement automatisch. Tegen het einde van het lopende jaarabonnement wordt cliënt benaderd over het opnieuw afsluiten van een abonnement. Cliënt kan kiezen voor wederom een jaarabonnement of voor een kwartaalabonnement; cliënt kan zijn keuze hiervoor aangeven op het daarvoor bestemde inschrijfformulier.

HYGIËNE EN VEILIGHEID (geldt niet voor Technisch Hardlopen)
Met het oog op hygiëne is het dragen van schone sportkleding en sportschoenen en het gebruik van een handdoek verplicht. Fitnesstoestellen en -oefeningen mogen alleen worden uitgevoerd zoals uitgelegd en/of volgens voorbeeld.

HUISREGELS
Het deelnemen aan de sportactiviteiten is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen of het zoekraken van eigendommen.

KLACHTEN
Cliënt wendt zich met klachten tot de kwaliteitsmanager van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het klachtenformulier van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten, welke via de website van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten is te downloaden en bij de balie op locatie Welgelegen 29 in Nieuw-Vennep is op te vragen. Nadat de kwaliteitsmanager het ingevulde klachtenformulier heeft ontvangen, zal binnen drie werkdagen telefonisch of schriftelijk contact met cliënt worden opgenomen. De klacht wordt hierna in een persoonlijk gesprek besproken om tot een oplossing te komen.

VOORWAARDEN MEDISCHE FITNESS KWARTAALABONNEMENT

DEFINITIES
1. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten: Verheul & Weerman Fysiotherapeuten, gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34337298 en gevestigd aan Welgelegen 29, 2152 BH in Nieuw-Vennep.
2. Cliënt: degene die op grond van het inschrijfformulier Medische Fitness en Medische Fitness Technisch Hardlopen deelneemt aan de Medische Fitness trainingen, cursussen en activiteiten van
Verheul & Weerman Fysiotherapeuten.
3. Medische Fitness: alle Medische Fitness trainingen op locatie Welgelegen en op locatie Medisch Centrum de Pioiner, als ook alle trainingen Technisch Hardlopen.

INSCHRIJVING
Inschrijven voor Medische Fitness kan op elke gewenste dag. Voordat cliënt het inschrijfformulier getekend inlevert, dient cliënt volledig op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.

ABONNEMENT
Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De minimale duur van het abonnement kan door ziekte- en vakantiemelding (zie vakantie- en ziekteregeling in deze voorwaarden) worden uitgesteld. Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van 3 maanden en wordt vervolgens verlengd voor onbepaalde tijd. Na deze eerste drie maanden geldt een opzegtermijn van 1 maand. Restitutie van geld bij voortijdig staken is niet mogelijk. Om van 65+ korting gebruik te kunnen maken, dient cliënt bij aanvang van het abonnement de 65 jarige leeftijd gepasseerd te zijn.

BETALING
De betaling van het abonnement geschiedt per kwartaal per automatische incasso en wordt vooraf geïncasseerd. Bij weigering van de incasso-opdracht wordt de incasso-opdracht opnieuw gegeven. Wanneer incasso bij herhaling niet lukt, blijft cliënt verplicht het abonnementsgeld te voldoen. Cliënt krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen.

Na verzending van één herinnering en twee maanden betaalachterstand zal de incasso-opdracht aan een incassobureau worden overgedragen. Bij geen betaling wordt cliënt uitgesloten van deelname aan de Medische Fitness. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Verheul & Weerman Fysiotherapeuten worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van cliënt te bewerkstelligen, komen, nadat cliënt in verzuim is gekomen met de naleving van die verplichtingen, ten laste van cliënt.

De volgende gegevens van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten zijn te zien bij de incassering:
– Incassant ID : NL82ZZZ343372980000
– Kenmerk : Medische Fitness

TARIEFWIJZIGINGEN
Verheul & Weerman Fysiotherapeuten is gerechtigd haar tarieven van de Medische Fitness te wijzigen. Cliënt zal daarvan van tevoren op de hoogte gebracht worden en wel op een zodanig moment, dat cliënt met inachtneming van de opzegtermijn de overeenkomst desgewenst kan beëindigen.

VERHINDERING
In geval van verhindering wordt cliënt verzocht zich af te melden, bij voorkeur via e-mail naar balie@verheulenweerman.nl. Er vindt geen restitutie van een gemiste training plaats. Een gemiste training mag op een ander tijdstip ingehaald worden, mits deze training van tevoren is afgezegd, er ruimte is in een andere groep en de inhaaltraining binnen dezelfde week van de gemiste training valt. Laatstgenoemde geldt niet voor een gemiste training Technisch Hardlopen; deze training kan slechts worden ingehaald als zijnde een training op de cardio-apparatuur in de oefenzaal op locatie Welgelegen of op locatie Medisch Centrum
De Pionier. Een gemiste training is niet overdraagbaar.
VAKANTIEREGELING
Afwezigheid door vakantie (minimaal 2 weken aaneengesloten) moet minstens 2 weken van te voren schriftelijk doorgegeven worden door gebruik te maken van het hiervoor bestemde vakantieformulier. Dit vakantieformulier is bij de balie op locatie Welgelegen 29 in Nieuw-Vennep op te vragen. De minimale duur van het abonnement en de incassobetaling wordt met de duur van de vakantie verschoven. Het kwartaalabonnement kan maximaal 4 weken opgeschort worden vanwege vakantie. Nadat het kwartaalabonnement na de contractperiode van drie maanden is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd kan het abonnement maximaal 8 weken per jaar worden opgeschort vanwege vakantie.

ZIEKTEREGELING
Bij ernstige ziektes of aandoeningen kan in overleg met de fysiotherapeut het abonnement minimaal drie weken en maximaal twee maanden of, in overleg tot nader order, worden stilgelegd. Bij zwangerschap is het mogelijk het abonnement tijdelijk voor maximaal zes maanden stil te leggen. De minimale duur van het abonnement en de incassobetaling wordt met de duur van de ziektemelding verschoven.

OPENINGSTIJDEN
Op de volgende dagen en tijden vindt de Medische Fitness plaats (met uitzondering van Technisch Hardlopen):

Maandag (avond) 20:00 – 21:00 uur Woensdag (avond) 18:30 – 19:30 uur
21:00 – 22:00 uur 19:30 – 20:30 uur
Dinsdag (avond) 18:30 – 19:30 uur 20:30 – 21:30 uur
19:30 – 20:30 uur Donderdag (avond) 18:30 – 19:30 uur
20:30 – 21:30 uur
Woensdag (overdag) 08:00 – 09:00 uur Vrijdag (overdag) 10:00 – 11:00 uur
09:00 – 10:00 uur 11:00 – 12:00 uur
10:00 – 11:00 uur 12:00 – 13:00 uur
11:00 – 12:00 uur Zaterdag (overdag) 08:30 – 09:30 uur
12:00 – 13:00 uur 09:30 – 10:30 uur
14:00 – 15:00 uur
15:00 – 16:00 uur

Tijd en locatie Technisch Hardlopen
Medische Fitness Technisch Hardlopen vindt plaats op:

– Donderdagavond van 19: 30 – 20:30 uur;
– Locatie: wisselend

Verheul & Weerman Fysiotherapeuten behoudt zich het recht voor om deze tijden te wijzigen en het aantal inschrijvingen per groep te beperken. Ook behoudt Verheul & Weerman Fysiotherapeuten zich het recht voor om de locatie van het Technisch Hardlopen te wijzigen. Cliënt zal hier vroegtijdig over worden geïnformeerd.

OPZEGGING
Het kwartaalabonnement kan uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de einddatum van het betreffende abonnement worden opgezegd. Nadat het kwartaalabonnement na de contractperiode van de eerste drie maanden is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 1 maand. Opzeggen van het abonnement kan zowel per brief naar Verheul & Weerman Fysiotherapeuten, Welgelegen 29, 2152 BH in Nieuw-Vennep, als per e-mail via balie@verheulenweerman.nl. De opzegging is pas definitief op het moment dat cliënt van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten een bevestiging van de opzegging per brief of per e-mail (indien het e-mailadres van cliënt bij Verheul & Weerman Fysiotherapeuten bekend is) heeft ontvangen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID (geldt niet voor Technisch Hardlopen)
Met het oog op hygiëne is het dragen van schone sportkleding en sportschoenen en het gebruik van een handdoek verplicht. Fitnesstoestellen en -oefeningen mogen alleen worden uitgevoerd zoals uitgelegd en/of volgens voorbeeld.

HUISREGELS
Het deelnemen aan de sportactiviteiten is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen of het zoekraken van eigendommen.

KLACHTEN
Cliënt wendt zich met klachten tot de kwaliteitsmanager van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het klachtenformulier van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten, welke via de website van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten is te downloaden en bij de balie op locatie Welgelegen 29 in Nieuw-Vennep is op te vragen. Nadat de kwaliteitsmanager het ingevulde klachtenformulier heeft ontvangen, zal binnen drie werkdagen telefonisch of schriftelijk contact met cliënt worden opgenomen. De klacht wordt hierna in een persoonlijk gesprek besproken om tot een oplossing te komen.

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDISCHE FITNESS CURSUSSEN
(PILATES / YOGA / HYDROTHERAPIE)

DEFINITIES
1. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten: Verheul & Weerman Fysiotherapeuten, gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34337298 en gevestigd aan Welgelegen 29, 2152 BH in Nieuw-Vennep.
2. Cliënt: degene die op grond van het inschrijfformulier Medische Fitness deelneemt aan de Medische Fitness trainingen, cursussen en activiteiten van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten.

INSCHRIJVING
Inschrijven voor de Medische Fitness Cursussen kan op elke gewenste dag. Voordat cliënt het inschrijfformulier getekend inlevert, dient cliënt volledig op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.

CURSUSABONNEMENT
Het cursusabonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De duur van het cursusabonnement kan door ziekte- en vakantiemelding (zie vakantie- en ziekteregeling in deze voorwaarden) worden uitgesteld. Na het aflopen van de cursus, bestaande uit 12 trainingen voor de Medische Fitness Cursus Pilates/Yoga/Hydrotherapie, stopt het cursusabonnement automatisch. De minimale abonnementsduur bedraagt twaalf weken voor bovengenoemde Medische Fitness Cursussen. Restitutie van geld bij voortijdig staken is niet mogelijk.

BETALING
De betaling van het cursusabonnement dient voor aanvang van de cursus voldaan te zijn of in ieder geval uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt per pinbetaling op locatie Welgelegen 29 in Nieuw-Vennep of per bankoverschrijving naar IBAN: NL31 ABNA 0542 3128 40 onder vermelding van het factuurnummer.

Blijft de betaling binnen de gestelde betalingstermijn uit, dan verkeert cliënt in verzuim met ingang van de 15de dag na factuurdatum. Zodra cliënt van rechtswege in verzuim is, brengt Verheul & Weerman Fysiotherapeuten na 40 dagen € 5,00 administratiekosten en na 55 dagen € 30,00 administratiekosten bij cliënt in rekening. Tevens is Verheul & Weerman Fysiotherapeuten gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan wettelijke rente bij cliënt in rekening te brengen.

Indien cliënt in verzuim is, is Verheul & Weerman Fysiotherapeuten gerechtigd incassomaatregelen jegens cliënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 48,40, vermeerderd met de wettelijke rente.

ACTIES, KORTINGEN EN TARIEFWIJZIGINGEN
Verheul & Weerman Fysiotherapeuten heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingen zijn nimmer van toepassing op het lopende cursusabonnement. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten is gerechtigd haar tarieven van de Medische Fitness Cursussen te wijzigen. Tariefwijzingen zijn niet van invloed op het lopende cursusabonnement en zijn voor het eerst van toepassing voor cliënt bij het opnieuw afsluiten van een cursusabonnement.

VERHINDERING
In geval van verhindering of vakantie, wordt cliënt verzocht zich af te melden, bij voorkeur via e-mail naar balie@verheulenweerman.nl. Er vindt geen restitutie van een gemiste training plaats. Een gemiste training mag aan het einde van de contractperiode ingehaald worden, mits van te voren afgemeld. De einddatum van het abonnement kan in totaal maximaal 1 maand opgeschort worden vanwege vakantie en verhinderingen.

VAKANTIEREGELING
Het inhalen van trainingen vanwege afwezigheid door vakantie dient schriftelijk te worden doorgegeven door gebruik te maken van het hiervoor bestemde vakantieformulier. Dit vakantieformulier is bij de balie op locatie Welgelegen 29 in Nieuw-Vennep op te vragen of bij de betreffende fysiotherapeut. Het cursusabonnement kan in totaal maximaal 1 maand opgeschort worden vanwege vakantie en verhinderingen.

ZIEKTEREGELING
Bij ernstige ziektes of aandoeningen kan in overleg met de fysiotherapeut het cursusabonnement minimaal drie weken en maximaal twee maanden of, in overleg tot nader order, worden stilgelegd.

OPENINGSTIJDEN
Op de volgende dagen en tijden vinden de Medische Fitness Cursussen plaats:

Cursus PILATES
Dag : dinsdag
Tijdstip : 19:30-20:30 uur
Locatie : Medisch Centrum de Pionier, Nieuw-Vennep

Cursus YOGA
Dagen : donderdag
Tijdstippen : 10:00-11:00 uur
Locatie : Medisch Centrum de Pionier, Nieuw-Vennep

Cursus HYDROTHERAPIE
Dag & Tijdstip : In overleg
Locatie : Rijksweg A4 locatie (iAM Hotel), Hoofddorp

Verheul & Weerman Fysiotherapeuten behoudt zich het recht om de aanvangstijden van de Medische Fitness cursussen te wijzigen en het aantal inschrijvingen per groep te beperken. Cliënt zal hier vroegtijdig over worden geïnformeerd.

OPZEGGING
Na het door cliënt afgesloten cursusabonnement voor de duur van twaalf weken stopt het cursusabonnement automatisch. Cliënt kan na deze periode opnieuw een cursusabonnement afsluiten en ontvangt hierover tijdig bericht.

HYGIËNE EN VEILIGHEID
Met het oog op hygiëne is het dragen van schone sport-/zwemkleding bij de Medische Fitness Cursussen en het gebruik van een handdoek verplicht. Het dragen van schoenen tijdens de Medische Fitness Cursus Pilates en Yoga is niet nodig. Fitnesstoestellen en oefeningen mogen alleen worden uitgevoerd zoals uitgelegd en/of volgens voorbeeld.

HUISREGELS
Het deelnemen aan de sportactiviteiten is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen of het zoekraken van eigendommen.

KLACHTEN
Cliënt wendt zich met klachten tot de kwaliteitsmanager van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het klachtenformulier van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten, welke via de website van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten is te downloaden en bij de balie op locatie Welgelegen 29 in Nieuw-Vennep is op te vragen. Nadat de kwaliteitsmanager het ingevulde klachtenformulier heeft ontvangen, zal binnen drie werkdagen telefonisch of schriftelijk contact met cliënt worden opgenomen. De klacht wordt hierna in een persoonlijk gesprek besproken om tot een oplossing te komen.