Missie en visie.

Missie:
Verheul & Weerman Fysiotherapeuten zet zich in om cliënten met klachten over pijn en/of het bewegend functioneren te helpen optimaal te gaan en te blijven functioneren in het dagelijks leven, rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van de cliënten en rekening houdend met de eisen die cliënten en hun omgeving stellen aan het functioneren. Concreet betekent dit: wij ondersteunen mensen om beter te worden en helpen hen verder om gezond te blijven

Visie:
Verheul & Weerman Fysiotherapeuten is een voor aanstaande fysiotherapeutische organisatie in de eerstelijnsgezondheidszorg in Haarlemmermeer met een duidelijk focus op geïntegreerde eerstelijnszorg. Met transparante en meetbare doelstellingen willen wij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en versterking van de zorg in de eerste lijn.

Wij ambiëren zorg te leveren op 5-sterren niveau, doelmatig en efficiënt. De cliënt heeft naar onze mening recht op optimale zorg afgestemd op zijn klachten en functionele mogelijkheden. Goede diagnostiek is de basis voor optimale zorg, zowel curatief als preventief. Samen met de cliënt worden de klachten en de belemmeringen in het dagelijks leven geïnventariseerd en geanalyseerd. Rekening houdend met de eisen die aan de cliënt worden gesteld (door de cliënt zelf en door zijn/haar omgeving), wordt een behandelplan opgesteld dat gericht is op heldere en meetbare doelen. In het kader van primaire en secundaire preventie wordt samen met de cliënt geïnventariseerd wat de mogelijke gezondheidsrisico’s zijn.

Het risicoprofiel van de individuele cliënt vormt de basis voor een begeleidingstraject, dat is gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Zowel de preventieprogramma’s als de behandelingen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten, zowel wat betreft de zorginhoud als kosteneffectiviteit. Daarbij nemen transparantie van de zorgprogramma’s en de meting van de resultaten daarvan (door middel van valide en betrouwbare uitkomstmaten) een centrale plaats in.

Optimale zorg is niet per definitie gekoppeld aan de behandelduur. Een korte behandelduur kan in een aantal gevallen een goed behandelresultaat in de weg staan. In tegenstelling tot beleidsvoornemens (‘hoe minder behandelingen hoe beter’), streven wij naar een optimaal aantal behandelingen, waarbij de kans op een positief resultaat het grootste is.

Substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn achten wij voor de (nabije) toekomst belangrijk, zo niet noodzakelijk. Wij willen als organisatie daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit doen we vooral door nauw samen te werken met de huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners in ons adherentiegebied. Hierdoor willen we bereiken dat cliënten zorg krijgen die ertoe doet, met aantoonbare effecten van preventie- en behandeltrajecten. Verbetering van het zorgbeleid in de eerste lijn kan in een aantal gevallen hogere zorgkosten in de tweede lijn voorkomen. Wij zijn ervan overtuigd dat een sterkte inzet vanuit de fysiotherapie op primaire en secundaire preventie een belangrijke bijdrage zal leveren tot de vermindering van zorgkosten. Wij willen daartoe onze verantwoordelijkheid nemen door een duidelijke rol te spelen in de gezondheid van de populatie mensen in ons adherentiegebied. Hiertoe trachten we actief in de verschillende wijken met preventietrajecten de gezondheid middels bewegen te optimaliseren en klachten te voorkomen. Zo bieden wij fitheidprogramma’s aan, zoals wandelbijeenkomsten die voor een ieder toegankelijk zijn met minimale kosten.

Onze visie op preventie en behandeling wordt expliciet afgestemd met de cliënt, de zorgverzekeraar en de verwijzer. Hierdoor leveren wij zorg op maat doelmatig en efficient.